รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
Adobe Acrobat Document โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 658.43 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.93 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับผลคุณภาพการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 986.18 KB
Adobe Acrobat Document โครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 959.34 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document โึครงการบริหารหลักสุตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฎิบัติจริง(Active Lerning)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859.07 KB
Adobe Acrobat Document โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 983.41 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.97 KB
Adobe Acrobat Document โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 752.42 KB
Adobe Acrobat Document โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีสู่สังคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 972.22 KB
Adobe Acrobat Document โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 615.58 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาอาคารสถานที่แหละแหล่งเรียนรู้   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.02 KB
Adobe Acrobat Document โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document โครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 603.93 KB
Adobe Acrobat Document โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465.77 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.98 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ และการบัญชี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.47 KB
Adobe Acrobat Document โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 892.05 KB
Adobe Acrobat Document โครงการจ้างครูผู้สอนภาษาจีน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.63 KB
Adobe Acrobat Document โครงการอาหารกลางวันนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.17 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมวิชาการ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 973.32 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กิจกรรมคุณธรรม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.95 KB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.89 MB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษา)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
Adobe Acrobat Document โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมบริการสารสนเทศ ICT)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB