กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 4 (ปัจจุบัน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.24 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.73 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.53 KB